Zatiaľ neoficiálny náčrt pokút za najčastejšie sa vyskytujúce nezrovnalosti. Poprosím o pripomienky a o doplnenie nezrovnalostí na ktoré som pozabudol.

V komentári k nešťastnému rozdaniu 1Clxx+3 ma Karol vyzval k spísaniu nejakého sadzobníka pokút a vymenovania priestupkov, za ktoré budú pokuty prideľované. Šedivá je teória a zelený je strom života a tak dosť dobre nemožno vymenovať všetky druhy priestupkov, ktorých sa hráči môžu dopustiť. Znova a znova sa vyskytujú nové spôsoby, ako hráči dokážu vyrobiť nejakú nezrovnalosť, asi aj to je dôvod, prečo v Medzinárodných pravidlách súťažného bridžu (MPSB) sú pokuty ponechané na uvážení rozhodcu. Rozhodca by prirodzene mal postupovať konzistentne a za ten istý priestupok by mal v tom istom turnaji prideľovať rovnaké pokuty. Pri posudzovaní problému však musí brať do úvahy aj hráčsku úroveň previnilcov a poškodených a tiež úroveň súťaže. Čiže v klube prižmúrim oko nad pomalou hrou, hlavne ak sú to začiatočníci, na Majstrovstvách Slovenska či I. lige však s prílišnou toleranciou v tomto smere rátať nemožno.

Primárnou úlohou rozhodcu nie je trestať previnilcov, ale nastoliť nápravu, keď došlo k nezrovnalosti, zabrániť ďalším nezrovnalostiam v tom istom rozdaní, zabrániť úniku neoprávnených informácií… V prvom rade má za úlohu odškodniť neprevinilú stranu a má k tomu niekoľko prostriedkov:

 • nápravy konkrétnych nezrovnalostí sú vo väčšine prípadov v pravidlách jasne stanovené: výnos s nesprávnej strany, dokonaný renons, nedostatočná ponuka, hláška mimo poriadia, …

Keď nezrovnalosť nemožno napraviť:

 • môže usúdiť, že k žiadnemu poškodeniu nedošlo a ponechať výsledok v platnosti (napr. kontra na základe neoprávnenej informácie, pritom sa však záväzok splní – výsledok zostane v platnosti, ak by sa spadol, výsledok je upravený napr. akoby kontra nebola)
 • prideliť upravený výsledok
 • prideliť umelý výsledok
 • prideliť vážený výsledok, ak možno určiť pravdepodobnosť, aký výsledok by bol dosiahnutý, ak by k nezrovnalost nedošlo
 • prideliť nerovnovážny výsledok – hlavne ak poškodená strana prispela k svojmu poškodeniu, väčšinou poškodenej strane ponechá výsledok dosiahnutý pri stolíku a previnilej strane pridelí výsledok, ktorý by bol dosiahnutý, ak by k nezrovnalost nedošlo
Všetky vyššie uvedené prípady nie sú trestom či pokutou pre previnilú stranu, sú len pokusom o pridelenie spravodlivého výsledku.
Popritom má rozhodca právo prideľovať procedurálne a disciplinárne pokuty. Výšku týchto pokút však MPSB nijako nestanovujú, bridžové zväzy ich zvyknú mať nejako stanovené vo svojich súťažných poriadkoch, tiež však väčšinou nerozmenené na drobné, čiže taxatívne stanovené za taký a taký priestupok, taká a taká pokuta. V českom súťažnom poriadku sú vymenované nasledujúce priestupky s poznámkou, že to nie sú všetky mysliteľné priestupky:
– soustavné překračování časového limitu
– jakékoli poznámky nebo komentáře k rozdání, mající za následek obdržení neoprávněné informace o rozdání u jiného stolu
– zdržování hry diskusemi o rozdání, výsledku rozdání nebo rozhodování vedoucího
– absence konvenční karty, nesprávné a neúplné vyplnění konvenční karty
– vědomé nebo opakované porušení pravidel o alertování
– nesprávná manipulace s krabicemi
– záměna rozdání
– chybné zdvojení rozdání
– nesprávné, chybějící nebo nečitelné zápisy
– vyjmutí cizích listů z krabice po ukončení hry
– nedovolené opuštění místa.
Porušení obecných podmínek účasti v soutěži podle bodu 2.4. musí být pokutováno nejméně 2 VB v rozdílových a 50% topu z rozdání v topových soutěžích.

Taxatívne tresty sú napr.

6.2.6. Chybně sehraná rozdání
a) Krabice sehraná chybně v první místnosti musí být sehrána v druhé místnosti odpovídajícím způsobem.
b) Sehraje-li se krabice chybně ve druhé místnosti, je krabice uznaná za vadnou. Je-li dostatek času, sehraje se rozdání znovu v obou místnostech. Není-li dostatek času, neprovinivší se linka je odškodněna podle bodu 5.1. Provinivšímu se družstvu je udělena pokuta 1/2 VB.
c) Sehraje-li se část utkání na stejných linkách, je výsledek této části utkání hodnocen jako nerozhodný (0 IMP) a obě družstva jsou pokutována 2 VB.
d) Sehraje-li se celé utkání na stejných linkách, je utkání hodnoceno jako nerozhodné (0 IMP) a obě družstva jsou pokutována 3 VB.
e) Sehraje-li se celé utkání na stejných linkách v posledním kole vícekolové soutěže, je utkání hodnoceno jako nerozhodné (0 IMP) a obě družstva obdrží 0 VB.

6.3.3. Porušené rozdání a související sankce

Každý účastník soutěže je povinen okamžitě upozornit na porušené rozdání. Zjistí-li vedoucí porušené rozdání a:
1. V topových soutěžích:
a) porušené rozdání bylo hráno nejvýše v 10% všech výsledků, rozdání se zrekonstruuje do původní podoby a neprovinivší se strany jsou odškodněny podle bodu 5.1.,
b) porušené rozdání bylo hráno ve více než 10% všech výsledků, hodnotí se odděleně dvě skupiny výsledků jako samostatná rozdání.
2. V rozdílových soutěžích
a) porušené rozdání bylo hráno nejvýše v 20% všech výsledků, rozdání se zrekonstruuje do původní podoby a neprovinivší se strany jsou odškodněny podle bodu 5.1.,
b) porušené rozdání bylo hráno ve více než 20% všech výsledků, rozdání se zruší bez náhrady.
Sankce: Každý soutěžící, jehož hráč přispěl ke vzniku porušeného nebo chybně zdvojeného rozdání, je pokutován 25% topu (1VB). Každý soutěžící, který nezavinil porušené rozdání, ale mohl jeho dalšímu šíření zabránit, je pokutován 10% topu (1/2 VB).

4.5. Porušení zákazu používání konvence
Proviní-li se jednotka proti zákazu používání konvence, příslušné rozdání je zrušeno a:
– neprovinilá linka je odškodněna „průměrným plus“
– provinilá linka je pokutována 1 VB v rozdílově hodnocených soutěžích a nulou v rozdání v topově hodnocených soutěžích.

5.1. Odškodnění za neodehrané rozdání
Není-li soutěžícímu umožněno sehrát regulérním způsobem soutěžní rozdání, má soutěžící právo na odškodnění:
– 3 IMP v rozdílově hodnocených soutěžích,
– „průměrné plus“ tj. 60% maximálního výsledku rozdání (60% topu) nebo průměr z ostatních rozdání, je-li lepší než 60%, v ostatních typech soutěží; provinivší se soutěžící obdrží „průměrné minus“, tj. 40% topu.

Program ktorý používame v klube za AVE+ prideľuje +2 Imp a aj vpoľskom súťažnom poriadku to tak je, ČBS prideľuje +3 Imp.

Miery pokút

 • napomenutie (napr. za prvé prekrocenie času, hlučnosť)
 • malá pokuta 5% topu, 1,5 Imp, 0.5 VP – za priestupky, nemajúce priamy vplyv na výsledky a priebeh turnaja, alebo len okrajový  (napr. druhé a každé ďalšie prekročenie času, zvonenie mobilného telefónu)
 • normálna pokuta 10% topu, 3 Imp, 1 VP (napr. vedomé odovzdanie či vedomé použitie neoprávnenej informácie, alkohol na sále, telefonovanie)
 • veľká pokuta 25% topu, 7,5 Imp, 2 VP (napr. opakované priestupky, slovná inzultácia súpera, partnera, rozhodcu, nešportové správanie, nerešpektovanie rozhodnutia rozhodcu)
 • diskvalifikácia (napr. fyzická inzultácia, opakovaná slovná inzultácia, hráč pod zjavným vplyvom alkoholu)
Literatúra:
Výnimky pre klubové turnaje a špecifické turnaje
 • V klubovom turnaji nebudeme pokutovať zvonenie mobilných telefónov a telefonovanie – nie je tu predpoklad odovzdávania si takto neoprávnených informácií, sme doma a môže byť veľmi potrebné, aby sme svojim blízkym boli dostupní. Na turnajoch mimo klub by som osobne toleroval telefóny prepnuté na tichý chod. Na druhej strane, tichy chod umožňuje odovzdávanie informácií pomocou SMS či dokonca MMS, ak by niekto fotil listy hráčov. Mobily by malí byť ošetrené v propozíciách súťaží a mali by byť spomenuté aj v súťažnom poriadku.
 • Na dovolenkových turnajoch možno tolerovať alkohol na sále (v primeranej miere). V prípade Silvestrovského turnaja a tak podobne tiež.
Nealertovanie
Nealertovanie umelých hlášok môže viesť k tomu, že súperi nemajú k dispozícii všetky informácie na ktoré majú nárok a tak buď nehrajú optimálny záväžok, alebo zvolia inú líniu obrany či zohrávky, než by zvolili, ak by tieto informácie mali. Preto ak privolajú rozhodcu, môže byť pridelený upravený výsledok. To však nie je pre niech pokuta, okrem toho môže rozhodca zvážiť pridelenie procedurálnej pokuty. Prvýkrát v turnaji to budem riešiť napomenutím, pri druhom pokutou 10% topu, pri každom ďalšom pokutou 25% topu. Aj pri nealertovaní však musím brať do úvahy aká hláška nebola alertovaná a či súperi napriek nealertovaniu mohli vedieť, čo hláška znamená.
 • nealertovanie 1Cl SAYC na možnom dvojliste. Hoci sa to alertovať má, keďže väčšina klubu to tak hrá, tak k úprave dosiahnutého výsledku nepristúpim a pár iba napomeniem za nealertovanie, pri opätovnom nealertovaní pokuta 10% topu.
 • nealertovanie 1Cl Precision a Poľský tref. Súperi si nemusia uvedomovať, že hráte iný systém, pokuta 10% topu bez úvodného napomenutia
 • nealertovanie 1D na dvojliste či dokonca singli, pokuta 10% topu bez napomenutia
 • nealertovanie slabého 1BT, 10% topu bez napomenutia
 • nealertovanie 1BT pričom otvárajúci môže mať singel, 10% topu bez napomenutia
 • nealertovanie 2Cl SAYC, napomenutie. Toto otvorenie sa má alertovať, ale je u nás obvyklé, takže by nemalo hroziť poškodenie súperov
 • nealertovanie 2Cl Precision. 10% topu. Otvorenie je pritom v podstate prirodzené, ale nesie informáciu navyše, je u nás menej obvyklé. Pozor! Na turnajoch v Poľsku obvykle alertované nebude. (Podľa nových českých pravidiel alertovania by sa 2Cl Precision alertvať nemali, takže pkutovať to nebudem)
 • nealertovanie 2D Multi, Wilkosh atp. 10% topu. (V Poľsku alertované obvykle nebude)
 • nealertované slabé dva – paradoxne sa toto pre väčšinu z nás prirodzené otvorenie má alertovať. Nebudem ho ani napomínať. (?)
 • nealertované otvorenia 2H/Sp/BT ukazujúce dva päťlisty. 10% topu
 • nealertovaná odpoveď 2D po 2Cl SAYC – napomenutie (?)
 • nealertovaná odpoveď 2D po 2Cl presicion, 10% topu
 • nealertovaná neforsujúca odpoveď 2H, 2Sp po 2Cl Presicion. 10% topu. Hoci je to prirodzená hláška, väčšina súperov očakáva, že je to forsujúca hláška.
 • nealertovaný neforsujúci freebid. Napomenutie. Podľa pravidiel sa to má alertovať, stále viac a viac sa to však stáva obvyklou hláškou. Súperi by si mali byť vedomí toho, že to môže byť odpasované.
V podobnom duchu budem postupovať aj pri ostatných umelých hláškach. Nezabúdajte, že od 4 stupňa okrem otvorenia sa umelé hlášky nealertujú. Alertovanie hlášok na vyšších stupňoch môže byť pokladané, za odovzdávanie kódovanej neoprávnenej informácie. Podobne, ak pár raz danú hlášku alertuje a druhýkrát nealertuje, môže to byť pokladané za tajnú partnerskú dohodu. Nepredpokladám, že v klube niekto takú dohodu má, ale môže to vzbudzovať podozrenie.
Čiže zhrnuté a podčiarknuté. Previnilý pár sa vystavuje dvojitému poškodeniu. Môže mu byť pridelený upravený výsledok a navyše ešte dostane procedurálnu pokutu. Pokiaľ rozhodca usúdi, že k poškodeniu súpera nedošlo, aj tak môže prideliť procedurálnu pokutu, keďže nealertovanie umelých hlášok má v sebe silný potenciál poškodiť súperov.
Upozornenie partnera, že mal hlášku alertovať
Bez ohľadu na to, či budú touto neoprávnenou informáciou súperi poškodení, pokuta 25% topu. Je to vedomé a hrubé porušenie pravidiel s veľkým potenciálom poškodiť súperov, pričom je silne pravdepodobné, že partner si neuvedomuje umelosť a teda aj význam hlášky.
Komentár počas dražby alebo obrany obsahujúci neoprávnenú informáciu
Bez ohľadu na poškodenie/nepoškodenie súperov 25% topu.
Zjavná nesúhlasná či súhlasná mimika
10% topu. Ak na základe toho partner zmení pokračovanie obrany, môže byť upravený výsledok a vzhľadom na vedomé využitie neoprávnenej informácie 25% topu.
Vedomé využitie neoprávnenej informácie
Okrem upravenia dosiahnutého výsledku 25% topu.
Príklad: Ak partner inak vysvetlí hlášku, než ju hráč myslel a hráč prispôsobí ďalšiu dražbu tomuto vysvetleniu. Často sú to hraničné situácie, máte však dražiť tak, akoby ste dané vysvetlenie nepočuli. Teda, ak otvárate na dvoch 5 listoch a vy ste omylom otvorili na 6 liste srdcovom, po partnerovom alerte a vysvetlení 5+5, keď povie 2 piky a vy máte 3 list pikový máte licitovať Pas, 3 piky alebo 4 piky a nie 3 alebo 4 srdcia. Okrem upravenia výsledku vám bude pridelená aj disciplinárna pokuta.
Oprava partnerovho vysvetlenia hlášky
25% topu. Ak dražba ešte neskončila, nesmiete opraviť partnerovo vysvetlenie, inak mu odovzdávate neoprávnenú informáciu a okrem pokuty môže byť výsledok opravený. Keď dražba skončila a záväzok zohráva vaša linka, privolajte rozhodcu a súperom podajte správne vysvetlenie. Nemusíte to spraviť, ale potom rozhodca výsledok môže upraviť, ak ste vysvetlenie podali, výsledok zostane v platnosti. Pokiaľ ste na obrane, nesmiete ani po skončení dražby nič povedať a keď sa dohrá, mali by ste sami privolať rozhodcu.