Návrhy na zmenu stanov

Predsedníctvo SBZ uznesením z 20.8.2014 vytvorilo komisiu, ktorá by mala navrhnúť nejaké zmeny Stanov SBZ. Edo Velecký napísal článok Poznámky k stanovám SBZ. S väčšinou jeho návrhov môžem súhlasiť a o všekých by sme mali diskutovať.
Súčasné Stanovy SBZ.

Návrh 1: Slovenský bridžový zväz (ďalej SBZ) je dobrovoľná záujmová organizácia združujúca fyzické a právnické osoby so záujmom o bridž.

Tučne som vyznačil text, ktorý je doplnený k doterajšiemu znenu. Osobne s týmto doplnkom súhlasím, v poznámke však o kluboch hovorí ako o členoch SBZ, kolektívne členstvo by potom bolo potrebné nejako precizovať, napríklad či člen klubu, ktorý nie je členom SBZ, má v rámci SBZ nejaké práva a povinnosti alebo nie (kým si nenárokuje žiadne právo voči SBZ, tak určite nemá ani žiadnu povinnosť). Či kluby platia kolektívne členské – hlavne ak nemajú žiadneho člena SBZ či iba jedného dvoch.

Návrh 2: Doterajšie znenie: Článok 3. Členstvo v SBZ, práva a povinnosti členov
4. Riadny člen má právo:
d) po dosiahnutí 18 rokov veku voliť a byť volený do orgánov SBZ a aktívne sa zúčastňovať ich činnosti,
5. Hlasovacie právo má riadny člen, ktorý dosiahol 18 rokov a má v danom kalendárnom roku zaplatené členské príspevky.

Navrhuje zmeniť na: Článok 3. Členstvo v SBZ, práva a povinnosti členov
4. Riadny člen má právo:
d) po dosiahnutí 18 rokov veku voliť a byť volený do orgánov SBZ, pokiaľ má v danom kalendárnom roku zaplatené členské príspevky

Doterajšie znenie skutočne možno interpretovať tak, akoby zvolený mohol byť aj člen, ktorý neplatí členské príspevky a neviem či by nemalo byť nejako ošetrené, čo s členom, ktorý síce bol zvolený, ale v ďalšom roku/rokoch prestal členské platiť. S pozastavením jeho členstva, by mala byť pozastavená aj jeho funkcia. S návrhom súhlasím.

Návrh 3: Poznámka 3 asi neobsahuje žiaden návrh. Súvisí s návrhom 2.

Návrh 4: Doterajšie znenie: Článok 4. Zásady organizačnej štruktúry SBZ 1. SBZ združuje jednotlivcov a bridžové kluby, ktorí rešpektujú Stanovy na základe ich registrácie.

Nahradiť: Článok 4. Zásady organizačnej štruktúry SBZ 1. SBZ združuje jednotlivcov a bridžové kluby, ktoré sa zaväzujú dodržiavať stanovy a ostatné interné predpisy SBZ.

S návrhom súhlasím, doterajšie znenie je nezrozumiteľné a nepresné.Navrhnuté znenie je asi od čiarky nesprávne – text by sa vzťahoval len na kluby.

Návrh 5: Namiesto Článok 5. Bridžové kluby
4. Bridžové kluby nahlásia zoznam svojich členov SBZ vždy k 28. 2. a 31. 8. bežného roku. Pri ohlasovaní zoznamu k 28. 2. uvedú súčasne členov so zaplateným členským a vybraté členské poukážu na účet SBZ. Evidenciu členov sú bridžové kluby povinné zaslať taktiež na vyžiadanie člena predsedníctva SBZ zodpovedného za vnútro zväzovú činnosť.

Navrhuje: Článok 5. Bridžové kluby
4. Bridžové kluby nahlásia členovi predsedníctva SBZ zodpovednému za vnútro zväzovú činnosť zoznam svojich členov ku 31. 12. bežného roku. Pri ohlasovaní zoznamu uvedú súčasne členov so zaplateným členským a vybraté členské poukážu na účet SBZ.

Pri takomto znení, by kluby celý rok zadržiavali vyzbierané členské a SBZ by tieto peniaze dostal až v nasledujúcom roku. Ten druhý termín bol v stanovách asi kvôli stanoveniu počtu delegátov na konferenciu. Keďže máme k dispozícii online registráciu členského, skutočný stav členskej základne by mal a mohol byť k dispozícií priebežne,  kvôli šetreniu na bankových poplatkoch by mohli byť peniaze klubmi zasielané štvrťročne, na inom mieste sa v stanovách píše o zasielaní členského do 30 dní od jeho inkasovania. Neviem, či Edo nemal na mysli vyzbierať členské na nasledujúci rok do konca aktuálneho roka. P.S.: vnútrozväzový má byť asi písané spolu.

Návrh 6: Zmena 3 ročného funkčného obdobia na 4 ročné a konanie konferencie raz za dva roky. V podobnom duchu vyznela aj anketa, súhlasím.

Návrh 7: Sú to vlastne dva návrhy. Zrušiť ustanovenie, že generálny sekretár koordinuje činnosť predsedníctva. Súhlasím, predsedníctvo si môže samo stanoviť pravidlá svojho fungovania. Umožniť zriaďovať predsedníctvu odborné komisie s definovaním okruhu pôsobnosti a právomocí. Súhlasím, doterajšie znenie bolo také, že aj keď P-SBZ nejakú komisiu vymenovalo, jej uznesenia a činnosť malo definitívne schvaľovať znova P-SBZ. Napríklad pri Klasifikačnej komisii to bol holý nezmysel a KK v konečnom dôsledku pracovala samostatne.

Návrh 8: Zrušiť právomoc kontrolnej komisie pozastaviť  právomoci prezidenta alebo generálneho sekretára. V podstate súhlasím (ak KK zistí, že funkcionár neplatí členské, potom ako?), namiesto toho by mohla mať kontrolná komisia právomoc zvolať mimoriadnu konferenciu, za splnenia nejakých dôležitých podmienok a  zvolať riadnu konferenciu, ak ju P-SBZ nezvolá do stanoveného termínu. Odvolacie konanie by malo byť dvojstupňové a nie, ako v niektorých prípadoch dokonca 4 stupňové. Jedinou výnimkou by snáď mohlo byť vylúčenie člena SBZ, kde by takýto člen mal mať právo obrátiť sa na konferenciu.

Návrh 9: Súvisí s návrhom 5, tu sa už predsa len hovorí o vyberaní členského do 30.11. predchádzajúceho roka. Nie som účtovník, ale členské by asi malo byť príjmovou položkou v tom roku, na ktorý bolo zaplatené, ale účtovne sa to asi dá ošetriť. Možno by naďalej mohol zostať v platnosti doterajší termín. Možno jediná oblasť, kde nám to spôsobuje nejasnosti sa týka prideľovania majstrovských bodov, keď sú prideľované do 31.3. nasledujúceho roka, lebo dopredu nevieme, či daný hráč na aktuálny rok členské zaplatí alebo nie. Dôvod prečo platiť tak ako doteraz je možno psychologický, ale vyskakuje tam ešte iná termínová kolízia a to súpisky družstiev do SBL, keď tieto majú byť zaslané do 31.1. a hráči na súpiskách majú mať vyplatené členské.

Návrh 10: Zrušiť všetko čo sa týka organizačného poriadku. Súhlasím.

Návrh 11: Zrušiť prechodné ustanovenia. Súhlasím, dostalo sa to tam preto, lebo stanovy boli zmenené počas volebného obdobia. Keď však prijmeme nové stanovy, možno bude potrebné znova zaviesť nejaké prechodné ustanovenia, ktoré budú prevodovým mostíkom medzi starou a novou verziou stanov.

Návrh 12: Mala by byť samozrejmosť, že stanovy budú bez gramatických chýb. Mne osobne písanie veľkých namiesto malých písmen až tak nevadí, dokonca si myslím, že niekedy je to účelné, ale inak tam máme dosť aj skutočne závažných chýb.

Moje návrhy

1. Neviem či neznížiť hranicu veku aktívneho, prípadne aj pasívneho práva na 15 rokov? Prezident a generálny sekretár by aj naďalej museli byť plnoletí.

2. Ustanovenie o voľbe delegátov nie je celkom zrozumiteľne napísané, dá sa interpretovať tak, že počet delegátov klubu sa viaže na všetkých členov klubu, i tak, že sa viaže len na plnoletých členov klubu. Svojho času som otázku interpretácie tohto článku nastolil, ale z odpovede prezidenta SBZ som múdry nebol.

3. Pokiaľ sa na kluby prípadne iné právnické osoby budeme dívať ako na kolektívnych členov SBZ, tak by možno mala byť ustanovená Rada bridžových klubov, jej prísediacim členom by bol generálny sekretár, ak by tam nebol delegovaný vlastným klubom. Keďže však máme iba tri ako tak funkčné kluby: Košice, Michalovce a Žilina, plus Národné bridžové centrum s nie celkom jasne definovaným postavením vo vzťahu k SBZ, pričom pod ním fungujú nejaké ďalšie kluby a krúžky, pričom časť ich členov sú členovia SBZ, tak neviem nakoľko by bola takáto rada zmysluplná a funkčná. Na druhej strane by to možno mohla byť platforma na normalizáciu vzťahov s NBC. Ak by takáto rada ustanovená nebola, bolo by rozumné, aby všetky tri spomenuté kluby (i NBC?), mali svojho zástupcu v predsedníctve SBZ. Čl. 8.2 čosi ako radu klubov vlastne obsahuje, akurát v mojom ponímaní by členovia rady mali rovnaké hlasovacie práva, bez ohľadu na počet členov klubu.

4. Neviem či je článok 3) d pravdivý: d) platiť členské príspevky vždy do 28. 2. bežného roku alebo do 30 dní odo dňa registrácie za člena SBZ vo výške schválenej predsedníctvom SBZ, v klube, v ktorom je registrovaný, alebo priamo na účet SBZ. Tučne som doplnil text, ktorý asi v stanovách chýba, inak je znenie nejednoznačné. Pokiaľ viem, tak výšku členských príspevkov vždy schvaľovala konferencia na návrh predsedníctva, pričom v tejto vete to dokonca znie tak, akoby výšku členského schvaľovalo predsedníctvo klubu, ale určite je myslené P-SBZ. V každom prípade je to v rozpore s čl. 6.4

5. Článok 6.1, viem si predstaviť, že na konferencii nebude prítomný nikto z vymenovaných osôb, ktoré môžu viesť konferenciu. Chcelo by to nejaké doplňujúce ustanovenie napr. Ak nikto z nich nie je prítomný, delegáti konferencie zvolia vedúceho konferencie.

6. Mandátová a nie mandátna komisia. Viď.

7. Rozpor medzi článkom 6.4 konferencia rozhoduje o odvolaniach členov SBZ a tým že vylúčený člen môže byť znovuprijatý len po súhlase 2/3 väčšiny predsedníctva SBZ. Rozpor to nie je, ak sa na to dívame tak, že rozhodnutím konferencie sa stalo celé vylúčenie nulitným.

8. V podstate sa netýka stanov, ale ak bol niekto vylúčený a predtým bol na súpiske ligového družstva, tak pokiaľ to vylúčenie nesúviselo s vedomím porušením športových pravidiel, mal by mať možnosť ligu dohrať.

9. Asi nevieme celkom presne dodržať volebné obdobie, buď sa konferencia uskutoční o niečo skôr alebo neskôr. Aspoň doterajšia prax bola taká, že novozvolené predsedníctvo sa ujalo svojich funkcií okamžite po zvolení a nečakalo sa, kým uplynie volebné obdobie, teraz zas do zvolania konferencie predsedníctvo určite presluhuje a je to tak v poriadku, lebo sme v ankete rozhodli, že konferencia nebude súčasťou majstrovstiev Slovenska. Takéto presluhovanie a nedosluhovanie by však mali byť v stanovách ošetrené. Ono tam v čl. 6.7 presluhovanie ošetrené je, ošetrené nie je nedosluhovanie, ale potom si predsedníctvo samo môže predĺžiť mandát jednoducho nezvolaním konferencie a si ho skrátiť, predčasným zvolaním volebnej konferencie.

10. Čl. 6.8 vlastne pripúšťa možnosť, aby orgány SBZ okrem konferencie prijímali rozhodnutia, hoci nie sú uznášaniaschopné. Uznášaniaschopnosť je potom osobitne menovaná pri každom orgáne zvlášť.

11. Tak ako je napísaný článok 9.5 člen kontrolnej komisie nemôže byť ani delegátom konferencie. Toto by však malo byť umožnené a navrhovateľ článku, asi toto nezamýšľal.

12. Čl. 9.6 c asi tam vypadlo nejaké slovo: riešiť sťažnosti členov SBZ proti rozhodnutiam orgánov SBZ. Rozhodnutie kontrolnej komisie o sťažnosti je záväzné a možno sa proti nemu odvolať len Konferencii, ktorá toto rozhodnutie môže zmeniť, asi tam má byť slovíčko ku. Slovo záväzné by malo byť nahradené slovom konečné, potom by vypadla celá časť o odvolaní sa ku konferencii. Ak sa bude konferencia zvolávať raz za dva roky, tak právna neistota, že prijaté rozhodnutie v krajnom prípade dva roky nie je definitívne právoplatné je neprípustná.

13. Všetko sa doteraz predkladalo konferencii raz do roka, ak sa budú konferencie konať raz za dva roky treba v stanovách všade preformulovať. Prípadne by orgány raz do roka zverejňovali správy o svojej činnosti na webe SBZ. Pokiaľ sa budú uznesenia zverejňovať priebežne, tak to súhrnné zverejňovanie mimo konferencií nie je potrebné.

14. Ak nebude všetko týkajúce sa organizačného poriadku zrušené, mala by byť jeho definícia uvedená skôr, než sa naň stanovy odvolávajú. Možno by sme predsa len organizačný poriadok mali mať, potom netreba kvôli každej maličkosti  znovu registrovať stanovy. Prikláňam sa k tomu, že nemusí byť.

15. Čl. 13 1A. Odvolanie je opravným prostriedkom, ktorý môže podať: a) člen SBZ voči ktorému bolo vydané rozhodnutie o treste proti tomuto rozhodnutiu. Mi nedáva zmysel, buď je tu zlý slovosled, alebo čosi chýba, v podstate by som text za o treste vypustil. V celom článku Revízne postupy chýbajú čiarky. Rád by som vedel, čoho by sa mohlo týkať odvolanie, ak sa nejedná o trest. Predsedovi kontrolnej komisie sa dávajú priveľké práva, prinajmenšom by mal informovať ostatných členov komisie, že námietka prišla a rozhodol o jej neopodstatnenosti, ak žiaden člen komisie proti tomuto rozhodnutiu nenamieta, tak je toto rozhodnutie platné, inak musí KK námietku riadne prerokovať.

16. Neviem či z článku 15.4 nevyplýva, že ak by po zaniknutí SBZ zostali nejaké podlžnosti, tak za ne ručia kluby.