Výročná členská schôdza KBK 26.1.2016 prijala súbor pravidiel platný pre hranie
v priestoroch klubu. Pomenovali sme ich Etickým kódexom. Uverejňujeme ho v plnom znení.

 

Preambula zo stanov KBK

„Košický bridžový klub je dobrovoľným občianskym združením v Slovenskej republike, ktorý združuje záujemcov o rekreačnú, ale najmä o súťažnú bridžovú hru. Vedie členov k pocitu zodpovednosti za rozširovanie materiálnych a kultúrnych hodnôt spoločnosti a k dodržiavaniu morálnych zásad a demokratického spôsobu života.

 

Pre naplnenie hodnôt uvedených v citovanej preambule vyžadujeme:

 •  Dodržať všeobecné ako aj pre činnosť klubu špecifické pravidlá disciplíny. Dodržať  časový rozvrh začiatku klubových turnajov – 17:00 hod. Čakacia doba je 15 minút. Fajčenie v klube je možné iba v čase a v priestoroch pre to vyhradených. Zavádza sa 1krát 10 minútová prestávka na fajčenie a vyvetranie miestnosti v polovici hracieho dňa. Fajčenie medzi rozdaniami je zakázané, výnimkou je „pauzovanie“.
 •  Dodržiavať pravidlá slušnej medziľudskej komunikácie, vyvarovať sa akýchkoľvek proti tejto zásade smerujúcich, dôstojnosť človeka urážajúcich prejavov a neslušných slovných výrazov.
 •  Vyvarovať sa poznámok a pripomienok ku hre súpera, ctiť jeho autonómne postavenie pri hracom stole.
 •  Vyvarovať sa hlučnému správaniu v hracej miestnosti. Komentovať hru svojho partnera počas hrania rozdania je zakázané a po jeho skončení iba dôstojným spôsobom, nikoho neurážajúcim a bez účasti nezainteresovaných.
 •  V prípade vzniku akéhokoľvek konfliktu počas hry, ale aj po nej, vyzvať vedúceho turnaja, alebo pre daný prípad „ad hoc“ zostavený rozhodcovský tím k jeho vyriešeniu. Jeho rozhodnutie je konečné.
 •  Konzumácia alkoholu v akejkoľvek forme v priestoroch klubu je neprípustné. Vedúci turnaja má povinnosť zakázať účasť na turnaji každému hráčovi u ktorého je evidentne zistené požitie alkoholu pred začiatkom turnaja. Požiada ho aby opustil budovu sídla klubu.
 •  Dbať o udržiavanie poriadku a čistoty v klube a priľahlých priestorov, nekonzumovať jedlo a tekutiny na hracom stole.

Pri nedodržaní vyššie uvedených zásad vedúci turnaja udelí trest v nasledovnom poradí:

 1. Napomenutie
 2. Pokarhanie
 3. Peňažná pokuta 2 EUR,
 4. Diskvalifikácia na dobu 2 hracích dní

Tresty platia pre jeden hrací deň.

(TP//Prikladám PDF súbor s vyššie uvedeným etickým kódexom – pre jeho stiahnutie kliknite sem )

V Košiciach 26.1.2016

Za výbor KBK Vojtech Belčák-predseda

Written by