Zápis z Výročnej členskej schôdze KBK za rok 2015

Zápis z Výročnej členskej schôdze KBK za rok  2015

Termín konania: 26.1.2016 o 16,00 hod.

Miesto konania: KBK, Čajakova 1., 04001 Košice

Prítomní podľa prezenčnej listiny

PROGRAM:
1. Vyhodnotenie činnosti klubu za rok 2015
2. Hospodárenie KBK v roku
3. Plán činnosti KBK na rok 2016
4. Plánované príjmy a výdaje v roku 2016
5. Účasť družstiev KBK v I. a II. lige v ročníku 2016
6. Kalendár súťažných podujatí na rok 2016
7. Príprava na VCK 2016
8. Voľba výboru a predsedu KBK na roky 2016 – 2017
9. Zmeny v riadení a vyhodnocovaní klubových turnajov, web stránka KBK
10. Etický kódex KBK
11. Rôzne
12. Diskusia

Podkladom pre rokovanie bola správa výboru KBK za rok 2015, ktorá tvorí prílohu k tomuto zápisu.

K bodom 1, 3, 5, 6, 7,9,10 programu uviedol správu Vojtech Belčák

K bodom 2, 4  programu uviedol správu Ján Frajt

K bodu 8 voľba výboru a predsedu KBK na roky 2016 – 2017 uviedol návrh Ján Frajt.
Navrhol, aby výbor KBK pre roky 2016 – 17 pracoval v zložení: Vojtech Belčák, Kristina
Gregová, Katarína Horňáková, Ján Frajt, Miroslav Ploščica. Za predsedu navrhol zvoliť
Vojtecha Belčáka.

K bodu 9 – Vedením klubových turnajov bol poverený Tibor Menyhért, v prípade jeho
neprítomnosti bude účastníkmi turnaja poverený vedúci „ ad hoc“.

Prípravu, strojné miešanie rozdaní, bridgemate, výsledky, zadanie a uverejnenie na web stránke KBK, prideľovanie MB a ich zadanie do databázy SBZ bude zabezpečovať Tomáš Pavlík. V prípade jeho neprítomnosti strojné miešanie a prevádzku bridgemate budú zabezpečovať Kristina Gregová, Ján Frajt, Peter Skalka. Administrátorom je Tomáš Pavlík, jeho pomocníkom je Vladimír Jakubík.

K bodu 11 programu neboli žiadne návrhy

V bode 12 programu prebehla rozsiahla diskusia k predloženému textu Etického kódexu
KBK. Pôvodný návrh bol doplnený o text zdôrazňujúci dodržanie disciplíny počas hracích dní a to nie len v oblasti etiky hry ako takej, ale  sprievodných činností (fajčenie, jedenie,…). Bola dohodnutá 1 prestávka v trvaní 10 minút po odohraní polovice turnaja. Rozsiahla diskusia bola k návrhu trestov za porušenie zásad uvedených v kódexe. Bolo dohodnutá postupnosť prevzatá z Disciplinárneho poriadku SBZ: napomenutie, pokarhanie, peňažná pokuta 2 EUR a diskvalifikácia na dobu 2 hracích dní. Tresty sa môžu uplatňovať len pre konkrétny hrací deň. Sú neprenášateľné.

 

Členská schôdza jednohlasne schválila body 1 – 7 správy KBK za 2015

 

Členská schôdza schválila zloženie výboru KBK na roky 2016 – 17 v zložení:
Vojtech Belčák, Kristina Gregová, Katarína Horňáková, Ján Frajt, Miroslav Ploščica.
Počet hlasov za 32, zdržal sa 0, proti 0.

Členská schôdza zvolila za predsedu KBK na roky 2016 – 17 Vojtecha Belčáka.
Počet hlasov za 31, zdržal sa 1, proti 0.

Zápis vyhotovil Vojtech Belčák
Zápis overil Ján Frajt

 

 

Written by