Konferencia SBZ 2014

V sobotu sa v Žiline konala konferencia SBZ. Z Košíc vycestovalo ráno o 6:08 päť delegátov: Babničová, V. Belčák, Menyhért, Ploštica a Štofková. Za KBK boli na konferencii ešte P. Belčák, Tomčáni a Velecký.

Uznesenie konferencie Nové stanovy

Prvýkrát sa konferencia konala nie počas Majstrovstiev Slovenska. Mali sme tak dostatok času na prerokovanie predložených materiálov a na diskusiu. Pôvodne sme plánovali, že sa vrátime vlakom o 12:45, v duchu som silne pochyboval, že to stihneme, lebo som vedel, že nás čaká hlasovanie o nových stanovách a že väčšina delegátov sa s novými stanovami neoboznámila (Ja som si síce návrh nových stanov vytlačil a vytlačil som aj svoj článok, v ktorom som komentoval úvahy Eda Veleckého k stanovám, ale vo vlaku som to neporovnával, radšej som si pospal a rozprával sa s priateľmi). Moje tušenie ma nesklamalo a tak sme sa do Košíc vrátili až vlakom o 16:45.

Na začiatku Peter Belčák prečítal správu o činnosti predsedníctva SBZ, pričom ju pojal zoširoka, spomenul v nej celé svoje účinkovanie prezidenta SBZ aj za predchádzajúce volebné obdobia. Potom nasledovali správy o hospodárení a správa kontrolnej komisie.

Nasledovalo prerokovanie nových stanov, pričom sme diskutovali a hlasovali o každom jednom bode, v ktorom oproti predchádzajúcim stanovám malo dôjsť  k zmene. Vo väčšine prípadov išlo o jednoduchšie a jednoznačnejšie formulácie a zmenili sa tiež články, ktoré nám v predchádzajúcich rokoch narobili vrásky. Väčšinu, ak nie dokonca všetky zmeny sme schválili, pričom niektoré vety sme preformulovali, aby mali jednoznačnejší význam. Najzásadnejšie zmeny:

  • volebné obdobie predsedníctva SBZ sa z 3 rokov predĺžilo na 4 roky
  • riadna konferencia sa bude zvolávať raz za 4 roky namiesto raz ročne
  • namiesto iba poradných komisií môže P-SBZ zriaďovať odborné komisie, na ktoré môže previesť časť svojich právomocí a povinností
  • vypustili sa všetky zmienky o organizačnom poriadku, keďže sme ho za celé tie roky nedokázali vypracovať a vlastne sme ani nevedeli, čo by mal obsahovať
  • presnejšie sa špecifikovalo postavenie kontrolnej komisie

Podľa môjho názoru sú nové stanovy výrazne lepšie než doterajšie, škoda že boli zverejnené na poslednú chvíľu, takže väčšina delegátov si ich pred konferenciou nestihla preštudovať a aj preto ich prerokovanie trvalo oveľa dlhšie než mohlo, pritom v nich, obávam sa,  možno zostalo ešte zopár nástražných mín, ktoré sme prehliadli.

Na záver sme volili nové predsedníctvo. Prezidentom a generálnym sekretárom SBZ zostali Peter Belčák a Gabriel Hinďoš. Členmi P-SBZ sú Edo Velecký, Ján Frajt, Alojz Zlacký a Peter Hora.

Počas hlasovania nás prekvapil Alojz Zlacký, ktorý predostrel kandidatúru Ivana Tatranského. Viacero delegátov, medzi nimi i ja, by to milerado privítalo, ale v čase konania konferencie nebol Ivan členom SBZ. Je v našom spoločnom záujme prekonať schizmu, ktorá v slovenskom bridži vládne, takže snáď súčasné predsedníctvo vyrokuje, za akých vzájomne prijateľných podmienok by sa táto schizma dala prekonať. Ja som navrhol, pokiaľ sa Ivan Tatranský začiatkom roka 2015  stane členom SBZ, zvolať mimoriadnu konferenciu SBZ napríklad počas Veľkej ceny Košíc a na nej kooptovať Ivana do predsedníctva. Samotné zasadnutie konferencie nemusí dlho trvať, malo by len tento jeden bod.