Propozície ligy na rok 2015

Predsedníctvo SBZ zverejnilo propozície Slovenskej bridžovej ligy na rok 2015. Neviem či som to prehliadol a najprv bol zverejnený návrh nových propozícii ligy, alebo aj nové P-SBZ pokračuje v zaužívanej praxi a spolieha sa len na vlastné sily. Keďže som nemal možnosť napísať pripomienky k návrhu propozícií, napíšem aspoň pripomienky k schválenému zneniu.

  1. Pre druhú ligu by malo byť schválené rozpätie počtu rozdaní v zápasoch a nie striktne dopredu stanovené, že zápasy sa hrajú na 20 rozdaní. Zápasy na 20 rozdaní sa svojho času stanovili pre I. ligu  z toho dôvodu, že nie je časovo možné odohrať od piatku do nedele viac než 140 rozdaní. Pre II. ligu platilo pravidlo, že najmenší prípustný počet rozdaní v zápase je 20 a najvyšší 32 a kapitáni prihlásených družstiev v súčinnosti s koordinátorom podľa počtu prihlásených družstiev a spôsobu hrania (sústredenia/jednotlivé zápasy) sa po uzavretí prihlášok do ligy dohodli, na koľko rozdaní sa bude hrať. V Západnej konferencii sa obvykle hralo iba na 20 rozdaní a vo Východnej na 32 rozdaní. Keď sme aj na Východe začali hrávať formou sústredení, tak sme z rovnakého dôvodu ako v I. lige začali hrať iba po 20 rozdaní.
  2. Neviem z akého dôvodu bolo znova zmenené ustanovenie o licencii do I. ligy viazanej na víťaza konferencie. Znova tak vzniká teoretická možnosť, že ak sa všetky družstvá okrem posledného vzdajú nároku na postup, tak do I. ligy postúpi posledné družstvo konferencie. Podľa mňa, ak sa vzdá 1. aj 2. v poradí v rámci konferencie, tak by licencia mala prechádza na 2. v poradí z druhej konferencie, ak ani ten nemá záujem, tak by sa o licenciu mala zohrať baráž medzi družstvami, ktoré o ňu majú záujem.
  3. Ak sa hrá baráž z toho dôvodu, že v jednej konferencii bolo výrazne menej družstiev než v druhej, tak reštrikcia ohľadom toho, kto za družstvo môže nastúpiť je opodstatnená. Pokiaľ sa hrá baráž preto, lebo oprávnení sa práva na postup vzdali, tak súpisky družstiev by mali byť bez obmedzení okrem hráčov družstiev, ktorí už v 1. lige sú.
  4. O kľúči, ako sa postupuje do 1. ligy, ak sa víťaz konferencie vzdal sa okrem článku 8 píše aj v článku 10. Zdá sa, že došlo k zmene, kým predtým právo prechádzalo na 2. družstvo v konferencii, teraz prechádza na 2. družstvo v početnejšej konferencii, ale je to dosť nejasne napísané. Asi by bolo lepšie, aby tie druhé družstvá odohrali zápas o postup.
  5. Bod 13.9 je zbytočne reštriktívny. Ak hráč družstva náhle ochorie a je k dispozícii hráč, ktorý spĺňa všetky kritéria na to, aby mohol byť na súpisku doplnený či už ako náhradník alebo riadny člen družstva, je zo športového hľadiska lepšie, ak mu bude umožnené na zápas nastúpiť, než bazírovať na kontumačnej prehre družstva, lebo zasiahla vyššia moc. Je možné, že je to ale celé myslené inak a týka sa len riadneho člena družstva a nie náhradníka, keďže o náhradníkovi hovorí bod 13.8
  6. Hoci tuším, prečo sa do propozícii dostal bod 13.10 a samotná motivácia prečo ošetriť nešportové manipulácie so súpiskami je opodstatnená, tak je celý tento bod zmätočný a je v rozpore napríklad s bodom, čo sa stane, ak sa družstvo rozpadne. Teoreticky sa družstvo mohlo rozpadúť na 4 jednotlivcov, potom sa licencia viaže na kapitána, pritom tento už na začiatku súťaže nemá na súpiske 50% hráčov, ktorí si postup vybojovali. Napadajú ma aj morbídne príčiny,prečo by súpiska družstva nemohla spĺňať požadované kritérium. Zároveň je tento bod asymetrický. Týka sa len postupujúcich z 2.ligy, kým so súpiskami minuloročných 1. ligových družstiev sa môže hýbať ľubovolne. Tento bod je pritom neúčinný, ak tí hráči budú na súpiske iba formálne a sami o vyškrtnutie nepožiadajú a kapitán ich tiež nevyškrtne, pričom nenastúpia na žiaden zápas. Ak už v propozíciách také ničo musí byť, tak by som dal namiesto percent absolútne počty – na súpiske musia byť aspoň dvaja hráči, ktorí si postup vybojovali.
  7. Pre II. ligu je explicitne uvedené, že sa hrá formou sústredení, pričom minulý rok sa Východná konferencia hrala priebežne a pokiaľ bude rovnaký počet prihlásených družstiev, tak by hráči možno preferovali hrať II. ligu priebežne. Ja osobne dávam prednosť sústredeniam, je to z mnohých hľadísk regulérnejšie, napriek tomu by som to nechal na dohode kapitánov.
  8. Ak dobre vidím, v propozíciách nie je uvedené, na koľko rozdaní sa hrá baráž medzi víťazom menej početnej konferencie a druhým z početnejšej. Malo by to byť aspoň 40 rozdaní a maximálne 64.

V článku sú uvedené moje názory na propozície ligy. Nemusia korešpondovať s názormi členov vedenia nášho klubu ani s názormi členov môjho ligového družstva.

Tibor Menyhért