Slovné vyjadrenia tichého hráča

Tichý hráč sa preto nazýva tichým hráčom, lebo počas zohrávky by mal byť takmer po celý čas ticho. Má počúvať príkazy hlavného hráča, môže hráčov upozorniť na prípadnú nezrovnalosť, ale až po skončení zohrávky, môže sa pokúsiť zabrániť nezrovnalosti zo strany hlavného hráča, ale inak žiadnym spôsobom nesmie ovplyvňovať priebeh zohrávky, naznačovať gestikuláciou, mimikou tobôž nie slovom, ako má hlavný hráč zohrávať.

Na jednom z posledných turnajov proti mne a Tomášovi jeden z najlepších párov v klube vydražil malý slem. Keď hlavný hráč rozohral jednu farbu, omylom nepoložil na figúru môjho partnera figúru ale nižšiu kartu. V tej chvíli sa tichý hráč ozval „Prepúšťaš?“. Hlavný hráč si v tej chvíli uvedomil prehmatnutie a chcel zmeniť zahranú kartu. Ak by zmenu zahranej karty urobil v tempe bez upozornenia stolíka, nepoviem ani mäkké F, keďže zmenu chcel spraviť na základe porušenia pravidiel tichým hráčom, tak som zmenu zahratia nepovolil a ak by to nebolo proti nám, ale k podobnému prípadu by ma privolali, tak by som navyše pridelil aj procedurálnu pokutu. Hlavný hráč záväzok napriek tejto chybe splnil, pretože v jednom z ďalších zdvihov spravil chybu môj partner, napriek tomu mal na mňa hlavný hráč ťažké srdce a stolík od stolíka súperom mierne skreslene líčil čo sa pri našom stole stalo a tvrdil, že som ich chcel poškodiť.

Práva tichého hráča

PRAVIDLO 42 – PRÁVA TICHÉHO HRÁČA

A. Neobmedzené práva

 1. Tichý hráč je oprávnený poskytovať za prítomnosti vedúceho informácie o skutočnostiach alebo pravidlách.
 2. Tichý hráč môže sledovať počet získaných a stratených zdvihov
 3. Tichý hráč hrá karty z listu tichého hráča na pokyn hlavného hráča (pozri pravidlo 45F, ak tichý hráč naznačí pridanie karty).

B. Obmedzené práva

Tichý hráč môže uplatňovať ďalšie práva, ktoré sú v súlade s obmedzeniami podľa pravidla 43.

 1. Tichý hráč sa môže opýtať hlavného hráča (ale nie obrancu), keď nepriznal farbu, či nemá kartu vynesenej farby.
 2. Tichý hráč sa môže pokúsiť predísť akejkoľvek nezrovnalosti zo strany hlavného hráča.
 3. Tichý hráč môže upozorniť na akúkoľvek nezrovnalosť, ale len po skončení zohrávky.

PRAVIDLO 43 – OBMEDZENIE PRÁV TICHÉHO HRÁČA

S výnimkou, ak to umožňuje pravidlo 42:

A. Obmedzenie práv tichého hráča

 1. (a) Pokiaľ na nezrovnalosť neupozornil iný hráč, tichý hráč nemá počas zohrávky ako prvý požadovať privolanie rozhodcu.
  (b) Tichý hráč nemá upozorňovať na nezrovnalosť počas zohrávky.
  (c) Tichý hráč sa nesmie zúčastňovať hry a ani akokoľvek komentovať priebeh zohrávky.
 2. (a) Tichý hráč si nesmie vymeniť list s hlavným hráčom
  (b) Tichý hráč nesmie opustiť svoje miesto a sledovať zohrávku hlavného hráča.
  (c) Tichý hráč sa nesmie z vlastnej iniciatívy pozrieť na líce kariet z listu ktoréhokoľvek z obrancov.

B. Ak sa vyskytne porušenie

 1. Na tichého hráča sa vzťahuje pokuta podľa pravidla 90 za každé porušenie obmedzení uvedených v odsekoch A1 alebo A2.
 2. Ak tichý hráč, po porušení obmedzenia v odseku A2,
  (a) varuje hlavného hráča pred výnosom z nesprávnej strany, ktorýkoľvek obranca môže prikázať, z ktorého listu má hlavný hráč vyniesť.
  (b) sa ako prvý opýta hlavného hráča, či sa pridaním nedopustil nepriznania farby, hlavný hráč musí pridať právoplatnú kartu a uplatnia sa ustanovenia podľa pravidla 64 ako keby došlo k dokonanému nepriznaniu farby.
 3. Ak tichý hráč poruší obmedzenia uvedené v odseku A2 a následne ako prvý upozorní na nezrovnalosť spôsobenú obrancom, nie je stanovená náprava. Zohrávka pokračuje akoby sa nezrovnalosť nevyskytla. Na konci zohrávky pozri pravidlo 12B1.