12Rendered by QuickLaTeX.com3Rendered by QuickLaTeX.com4Rendered by QuickLaTeX.com1234Rendered by QuickLaTeX.com

Skúšam možnosti integrovania TeX do WordPress.

Mal som problém so srdciami a kárami, ktoré vykresľoval nevyplnené.

Kartové symboly:

[latex]\spadesuit\color{red}\heartsuit{\color{black}\clubsuit\color{red}\diamondsuit[/latex]

Problém vyriešil Pavel Stříž, čím mu srdečne ďakujem.

Takže budeme mať k dispozícii takéto pekné kartové symboly, ktorých autorom je Pavel:

[latex]

\def\varianta{1}
\barvy
\def\varianta{2}
\barvy
\def\varianta{3}
\barvy
\def\varianta{4}
\barvy
\def\varianta{5}
\barvy

\def\znackasever{N}
\def\znackajih{S}
\def\znackavychod{E}
\def\znackazapad{W}

\def\mstul{%
\begin{tikzpicture}[
%remember picture, overlay,
inner sep=1pt, outer sep=0pt,
] \node[rectangle,minimum width=11mm,minimum height=11mm,draw,line width=0.75pt] (stul)
%at (current page.center)
{};
\draw[fill=ns,draw=none] (stul.south east)–(stul.north west)–(stul.north east)–(stul.south west)–cycle;
\draw[fill=ew,draw=none] (stul.south east)–(stul.north west)–(stul.south west)–(stul.north east)–cycle;
\draw (stul.north east)–(stul.south west)
(stul.north west)–(stul.south east);
\node[anchor=north] at (stul.north) {\znackasever};
\node[anchor=east] at (stul.east) {\znackavychod};
\node[anchor=west] at (stul.west) {\znackazapad};
\node[anchor=south] at (stul.south) {\znackajih};
\end{tikzpicture}}
%end of \mstul

\definecolor{ns}{HTML}{7ba5ce}
\definecolor{ew}{HTML}{8473c6}
\mstul
%
\definecolor{ns}{gray}{0.4}
\definecolor{ew}{gray}{1}
\mstul
%
\colorlet{ns}{yellow}
\colorlet{ew}{green}
\mstul
\medskip

\def\znackasever{S}
\def\znackajih{J}
\def\znackavychod{V}
\def\znackazapad{Z}
\colorlet{ns}{cyan}
\colorlet{ew}{magenta}
\mstul
%
\colorlet{ns}{blue}
\colorlet{ew}{red}
\mstul
%
\colorlet{ns}{orange}
\colorlet{ew}{brown}
\mstul
\medskip

% ruština
\font\mfont={file:MingLiU} at 10pt%
\def\znackasever{\mfont с}%
\def\znackajih{\mfont ю}%
\def\znackavychod{\mfont в}%
\def\znackazapad{\mfont з}%
\colorlet{ns}{DarkOliveGreen1!50}%
\colorlet{ew}{DarkOliveGreen3!50}%
\mstul
% japonština
\font\mfont={file:MingLiU} at 10pt%
\def\znackasever{\mfont北}%
\def\znackajih{\mfont南}%
\def\znackavychod{\mfont東}%
\def\znackazapad{\mfont西}%
\colorlet{ns}{DarkOliveGreen1!75}
\colorlet{ew}{DarkOliveGreen3!75}
\mstul
% korejština
\font\mfont={file:Batang} at 10pt
\def\znackasever{\mfont북}%
\def\znackajih{\mfont남}%
\def\znackavychod{\mfont동}%
\def\znackazapad{\mfont서}%
\colorlet{ns}{DarkOliveGreen1}
\colorlet{ew}{DarkOliveGreen3}
\mstul

[/latex] [latex]\pika[/latex] [latex]\srdce[/latex] [latex]\karo[/latex] [latex]\tref[/latex]

Vloženie kartových symbolov pomocou obrázkov:

Rendered by QuickLaTeX.com

Rendered by QuickLaTeX.com

Rendered by QuickLaTeX.com

Práca s tabuľkami:

[latex]

\begin{tabular}{llr}
\hline
\multicolumn{2}{c}{Item} \\
\cline{1-2}
Animal    & Description & Price (\$) \\
\hline
Gnat      & per gram    & 13.65      \\
& each        & 0.01       \\
Gnu       & stuffed     & 92.50      \\
Emu       & stuffed     & 33.33      \\
Armadillo & frozen      & 8.99       \\
\hline
\end{tabular}

[/latex]